پشتیبان آنلاین

یوگا وحرکات درمانی ...

یوگا وحرکات درمانی خردادماه ...

 

 سلام به روی ماه ورزشکاران پرانرژی آزاده آنلاین فیت ،برگزاری  پکیج های آنلاین

 ساعت ۸_۹صبح 

پکیج های فول فیت

روزهای شنبه وچهارشنبه

و

پکیج های یوگا وحرکات درمانی

روزهای دوشنبه وپنج شنبه

یوگا وحرکات درمانی ترم جدید...

سلام به روی ماه ورزشکاران پرانرژی آزاده آنلاین فیت ،برگزاری  پکیج های آنلاین

 ساعت ۸_۹صبح 

پکیج های فول فیت

روزهای شنبه وچهارشنبه

و

پکیج های یوگا وحرکات درمانی

روزهای دوشنبه وپنج شنبه

یوگا وحرکات درمانی ترم جدید...

قیمت دوره : 330,000 تومان

تعداد جلسات دوره : 8

نظرات

اولین نفری که نظر می دهد شما باشید

شرکت در دوره

330,000 تومان

خرید